Socialna služba

SOCIALNA SLUŽBA

Prvi stik s prosilcem oz. bodočim stanovalcem in njegovimi svojci vzpostavi socialna delavka, ki prevzame potrebno dokumentacijo za sprejem.

Selitev iz varnega in znanega domačega okolja je za starostnika pomembna življenjska odločitev. V Sončnem domu se zavedamo, da za starostnika pomeni vselitev v dom veliko spremembo v načinu življenja, saj prihaja v povsem novo bivalno okolje. Glede na medsebojno različnost vseh, ki v domu bivajo ali so v domu zaposleni, se je potrebno na skupno življenje prilagajati in se medsebojno spoštovati. Do vsakega stanovalca skušamo ustvariti pristen človeški in tudi profesionalni odnos. Glavni poudarek našega strokovnega socialnega dela je upoštevanje načela socialnega vključevanja, proste izbire in spoštovanja pravic stanovalcev.

Hkrati je namestitev starostnika v institucionalno varstvo sprememba tudi za njegove svojce. Trudimo se, da bi prosilcu in njegovim svojcem že pred sprejemom natančno predstavili način življenja in aktivnosti v domu. Prosilca, ki mu zdravstveno stanje to omogoča, povabimo na pogovor ter ogled doma, povabimo ga, da obišče kulturno prireditev v domu ali redno družabno dejavnost.

V Sončnem domu pri delu s stanovalci in svojci izvajamo individualne in skupinske metode socialnega dela, pri čemer upoštevamo strokovna načela individualizacije, celovitosti obravnave, aktivnosti in avtonomije posameznika ter možnost izbire,  razvijamo multidisciplinaren pristop do uporabnikov. Metode dela in koncepte razvijamo na ravni celotne organizacije.

Delo s prosilci in njihovimi svojci pred sprejemom v dom:

 • evidentiranje prejetih vlog in vodenje postopka sprejema v skladu z veljavnimi predpisi (urejanje prosilčeve dokumentacije in priprava le-te za komisijo za sprejeme in odpuste, vodenje evidenc, korespondenca, urejanje arhiva),
 • nudenje informacij zainteresiranim občanom in njihovim svojcem s svetovalnim pogovorom (predstavitev postopka sprejema, domskih dejavnosti in aktivnosti, urejanje skrbništva za posebne primere, uveljavljane pravic, ogled doma idr).

Aktivnosti ob sprejemu novega stanovalca v dom:

 • priprava dokumentacije za sprejem bodočega stanovalca;
 • seznanitev z življenjem in aktivnostmi v domu,
 • predstavitev služb in seznanitev z zaposlenimi (strokovnimi delavci, osebje na oddelku, tehnične službe),
 • namestitev stanovalca v sobo in seznanitev s sostanovalcem ter predstavitev ostalim stanovalcem na oddelku,
 • seznanitev stanovalca in njegovih svojcev z nekaterimi splošnimi in internimi veljavnimi predpisi in navodili (hišni red, poti ugovora, s cenikom storitev, idr.),
 • urejanje osebnih zadev za stanovalca (osebne in zdravstvene izkaznice, odprtje TRR, denarne zadeve, prijava začasnega ali stalnega bivališča, urejanje skrbništva, uveljavljanje pravic, urejanje zavarovanja, idr.)

Pomoč novo sprejetemu stanovalcu in njegovim svojcem pri vključevanju in prilagoditvi na novo bivanjsko okolje ter spremljanje stanovalca in njegovih svojcev ves čas bivanja v domu:

 • izdelava individualnega načrta za vsakega novo sprejetega stanovalca in spremljanje zagotavljanja postavljenih ciljev,
 • svetovalno delo pri reševanju osebnih stisk in težav stanovalca,
 • svetovalni pogovori s stanovalcem in njegovim svojci,
 • delo s svojci stanovalca (pomoč pri reševanju osebnih stisk povezanih z vselitvijo starša v dom, opolnomočenje svojcev stanovalcev z demenco, pomoč svojcem umirajočih stanovalcev),
 • aktivnosti ob prenehanju bivanja stanovalca v domu, ki se konča z odhodom, premestitvijo, odpustom ali smrtjo stanovalca,
 • svetovanje in urejanje pravic iz naslova zdravstvenega, socialnega in pokojninskega zavarovanja oz. pri uveljavljanju pravic po veljavni zakonodaji,
 • pomoč pri urejanju statusnih vprašanj,
 • spodbujanje stanovalca, da se vključuje v različne organizirane dejavnosti, ki potekajo v domu,
 • spodbujanje stanovalca, da čim bolj sodeluje pri skrbi zase in ohranjanju samostojnosti.

Socialna delavka je dosegljiva za stanovalce, svojce in obiskovalce v času uradnih ur:

 • ponedeljek 10.00 – 16.00
 • sreda            10.00 – 16.00
 • petek            10.00 – 13.00
 •  ali po dogovoru.